logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Kantoorinformatie
Zwartbol Advocaten B.V.

Adres:
Cortgene 121
2951 EC Alblasserdam

Postadres:
Postbus 106
2950 AC Alblasserdam

Algemeen telefoonnummer: +31 (0)78 699 25 25
Algemeen telefaxnummer: +31 (0)78 699 25 23

KVK-nummer: 2444.7741.
BTW-nummer: NL 820158823B01

Zwartbol Advocaten B.V. is een besloten vennootschap. Op deze website wordt Zwartbol Advocaten B.V. verder aangeduid met Zwartbol Advocaten.

Alle advocaten werkzaam bij Zwartbol Advocaten zijn als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie voor meer informatie hierover: www.advocatenorde.nl . Op alle advocaten van Zwartbol Advocaten zijn van toepassing de Advocatenwet en de diverse gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor verdere informatie hierover: http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum/asp .

Op iedere opdracht die met Zwartbol Advocaten wordt gesloten, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals te raadplegen elders op deze site. Deze Algemene Voorwaarden kunnen u op verzoek ook worden toegezonden. Deze voorwaarden behelzen ondermeer het beding dat de aansprakelijkheid van Zwartbol Advocaten beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Zwartbol Advocaten kan worden verkregen bij Bas Ort.

De advocaten van Zwartbol Advocaten geven iedere zaak de aandacht die deze verdient en dragen ervoor zorg dat de belangen van iedere cliënt optimaal worden behartigd. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Zwartbol Advocaten is niet aangesloten bij een klachten- en/of geschillenregeling, maar wanneer er klachten zijn over de kwaliteit van de dienstverlening van een advocaat van Zwartbol Advocaten en/of over de hoogte van de declaratie, dan kunt u de klacht in beginsel altijd eerst voorleggen aan de betreffende advocaat zelf. De advocaat zal zo spoedig mogelijk na het vernemen van de klacht met u naar een oplossing voor de klacht zoeken. Indien dat niet tot tevredenheid van u leidt, kunt u zich wenden tot Bas Ort, klachtenfunctionaris, of - bij diens afwezigheid danwel indien de klacht oorspronkelijk gericht is tegen Bas Ort - tot Pieter Weijers, vice-klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en tracht met u na hoor en wederhoor tot een redelijke oplossing te komen. Het doel van de klachtbehandeling zal enerzijds zijn het op een constructieve en redelijke wijze afhandelen van uw klacht en anderzijds zoveel mogelijk het behoud en versterken van de relatie met u beogen. Wordt ook door tussenkomst van de klachtenfunctionaris geen oplossing van de klacht bereikt, dan wordt u doorverwezen naar de Deken en voorts gewezen op de mogelijkheid Zwartbol Advocaten op de reguliere civielrechtelijke wijze aansprakelijk te stellen. Iedere klacht is voor Zwartbol Advocaten aanleiding om te trachten haar dienstverlening te verbeteren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Bas Ort op emailadres: ort@zwartbol.eu