logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Algemene voorwaarden
1.1 Zwartbol Advocaten B.V. is een besloten vennootschap (verder te noemen Zwartbol Advocaten). Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zwartbol Advocaten, ongeacht of een opdracht rechtstreeks is gegeven aan of aanvaard door Zwartbol Advocaten dan wel aan/door één van haar vertegenwoordigers of werknemers. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

1.2 Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Zwartbol Advocaten uit welke hoofde of terzake waarvan dan ook beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal Zwartbol Advocaten over de (dekking onder de) beroepsaansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking verleent, is behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het honorarium (exclusief BTW) dat aan Zwartbol Advocaten is verschuldigd geworden ingevolge de opdracht terzake waarvan Zwartbol Advocaten aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 40.000,00.

1.3 Onder opzet of grove schuld in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van de organen van Zwartbol Advocaten of met de leiding van haar onderneming belaste personen.

1.4 Zwartbol Advocaten is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van de diensten van derden. Zwartbol Advocaten zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zwartbol Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Zwartbol Advocaten is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden.

1.5 De cliënt vrijwaart Zwartbol Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld van Zwartbol Advocaten als bedoeld onder 1.3.

1.6 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de cliënt zijn betrokken. Deze personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van haar bestuurders en al degenen die bij of voor Zwartbol Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest.

1.7 De dossiers zullen door Zwartbol Advocaten gedurende 10 jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd.

1.8 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.9 Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschillen omtrent de inhoud en strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

1.10 Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen Zwartbol Advocaten en de cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alle geschillen die uit enige overeenkomst en rechtsverhouding tussen Zwartbol Advocaten en de cliënt voortvloeien zullen in eerste instantie worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.