logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Privacy Statement
Zwartbol Advocaten is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Zwartbol Advocaten is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Zwartbol Advocaten uitsluitend verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Zwartbol Advocaten, om de klantrelatie te onderhouden (waaronder mede wordt verstaan het communiceren met bestaande klanten over (juridische) onderwerpen (nieuwsbrief), alsmede over nieuwe producten en/of diensten van Zwartbol Advocaten) en voor zover Zwartbol Advocaten daartoe op grond van toepasselijke wet- en regelgeving toe is gehouden.

Alle bij Zwartbol Advocaten werkzame personen (advocaten/secretaresses) nemen uitsluitend kennis van persoonsgegevens voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met het hierboven omschreven doel. Als Zwartbol Advocaten externe dienstverleners of andere derden inschakelt die toegang hebben tot persoonsgegevens, dan sluit Zwartbol Advocaten met die partij eerst een (sub-)verwerkersovereenkomst. Zwartbol Advocaten werkt uitsluitend met derde partijen die voldoen aan haar hoge zorgvuldigheids- en beveiligingsvereisten.

Uw persoonsgegevens zullen anderszins zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Zwartbol Advocaten tracht geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Zwartbol Advocaten wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen (en in dat geval uitsluitend voor zover dit voor de behandeling van uw dossier noodzakelijk is), zal u altijd vooraf om toestemming worden gevraagd.

Zwartbol Advocaten zal uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Unie of aan enige internationale organisatie, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van (internationale) wet- en regelgeving. Voor zover Zwartbol Advocaten al persoonsgegevens moet versturen naar landen buiten de Europese Unie, handelt zij in lijn met toepasselijke wetgeving voor de transfer van persoonsgegevens en stuurt zij alleen persoonsgegevens wanneer er vereiste, passende waarborgen zijn verstrekt.

2. Beveiligingsniveau en bewaartermijn
Zwartbol Advocaten beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, inlogcodes en/of versleuteling van gegevens, alsmede fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen en toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Zwartbol Advocaten. Zwartbol Advocaten heeft een eigen procedure voor het melden van datalekken.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van met de met Zwartbol Advocaten gesloten overeenkomsten en in overeenstemming met de wet en op Zwartbol Advocaten toepasselijke (beroeps)regels. Nadat een dossier wordt afgesloten, bewaart Zwartbol Advocaten uw dossier in beginsel gedurende tenminste zeven jaar. Daarna wordt het vernietigd.

3. Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens
Zwartbol Advocaten vraagt uw persoonsgegevens in het kader van de onder 1. omschreven doelen en zij vraagt niet méér persoonsgegevens dan die daarvoor noodzakelijk zijn. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou willen verschaffen, kan dat ertoe leiden dat Zwartbol Advocaten, zulks mede op grond van de op haar rustende wettelijke en tuchtrechtelijke verplichtingen, geen opdrachten van u kan aanvaarden en/of (verder) uitvoeren.

Voor zover Zwartbol Advocaten (bepaalde) persoonsgegevens verwerkt waarvoor uw toestemming noodzakelijk is, wijst zij u erop dat u het recht hebt om de gegeven toestemming altijd in te trekken.

Wanneer Zwartbol Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u na een verzoek daartoe (per e-mail via het onder 4 genoemde e-mailadres) uw persoonsgegevens inzien. Indien u meent dat het door Zwartbol Advocaten verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden, onvolledigheden en/of irrelevante gegevens bevat, of uw gegevens op een niet wettelijk toegestane wijze zouden worden gebruikt, kunt u Zwartbol Advocaten schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens bij Zwartbol Advocaten in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, bijvoorbeeld om die gegevens aan een andere partij over te dragen.

Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over (juridische) onderwerpen (nieuwsbrief), alsmede over nieuwe producten en/of diensten van Zwartbol Advocaten, kunt u Zwartbol Advocaten hiervan op de hoogte stellen.

Onder omstandigheden heeft u tevens het recht om Zwartbol Advocaten op te dragen uw persoonsgegevens definitief te verwijderen, namelijk wanneer zij de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of waarvoor ze worden verwerkt, u eerder toestemming aan ons hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar u die toestemming hebt ingetrokken, u terecht bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, de wettelijke of anderszins geldende bewaartermijn is verstreken, of, te allen tijde indien u jonger dan 16 jaar bent en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Voor zover u het niet eens bent met (de wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens door Zwartbol Advocaten staat het u altijd vrij daartegen bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

4. Contactgegevens i.v.m. privacy
U kunt uw vragen en/of verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Zwartbol Advocaten heeft doorgegeven, of in verband het met uitoefenen van de onder 3. Genoemde rechten, richten tot:

Zwartbol Advocaten B.V.
T.a.v. de heer Mr D. Berlijn
Cortgene 121
2951 EC Alblasserdam
E.: berlijn@zwartbol.eu

5. Wijzigen privacy statement
Zwartbol Advocaten behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op haar website (www.zwartboladvocaten.nl) worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.