logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Zwartbol actueel
< Terug naar overzicht

10-04-2020

De NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van WerkgelegenheidDe NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

(De onderstaande tekst kunt u ook downloaden via het pdf-bestand dat onderaan dit artikel staat.)

De NOW is de regeling die de overheid heeft opgesteld in verband met de corona-crisis. Deze is vanaf 18 maart 2020 in de plaats gekomen van de regeling voor werktijdverkorting.

Kort samengevat, kunnen ondernemers/werkgevers met deze regeling in aanmerking komen voor een com-pensatie van de overheid in de loonkosten van werknemers als gevolg van een omzetdaling waarmee veel ondernemers momenteel te maken hebben of zullen krijgen.

Sinds maandagochtend 6 april 2020 is het mogelijk geworden voor ondernemingen om bij het UWV aanvragen in te dienen op basis van deze regeling. Dit kan via: www.uwv.nl

Hieronder wordt de belangrijkste informatie over de NOW voor u op een rij gezet.

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor de NOW?

Er dient sprake te zijn van een verwacht omzetverlies gedurende drie achtereenvolgende maanden ter grootte van tenminste 20%. Achteraf zal worden bepaald wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest.

De hoogte van de tegemoetkoming is uiteindelijk (mede) afhankelijk van het percentage aan omzetverlies. Maximaal wordt er 90% van de loonsom worden gecompenseerd.

Daarvan zal sprake zijn in het geval er helemaal geen omzet is en dus een omzetverlies van 100%. De onder-nemer kan zelf een keuze maken voor de startdatum van de periode (drie aaneengesloten maanden in de peri-ode 1 maart 2020 – 31 juli 2020) waarin de omzet is gedaald. Des te meer omzetverlies, des te hoger de tege-moetkoming, is het uitgangspunt. Het loont dus de moeite om een goede keuze te maken voor wat betreft de periode waarnaar moet worden gekeken voor de omzetdaling.

Niet noodzakelijk is overigens dat de omzetdaling corona-gerelateerd is. Wel spreekt de regeling over een om-zetdaling wegens buitengewone omstandigheden. Het ligt dus wel voor de hand dat corona de oorzaak zal zijn. Dat is ook de strekking van deze regeling.

Welke tegemoetkoming krijgt u?

Voor de hoogte van de tegemoetkoming is, naast het omzetverliespercentage, de betaalde loonsom van be-lang. Aangezien betaling plaatsvindt op basis van een voorschot vormt de betaalde loonsom over januari 2020 de basis voor de berekening. Bij de definitieve vaststelling zal worden gekeken naar de loonsom van alle werk-nemers over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.


Voor de berekening van wordt het basismaandloon gehanteerd en dat wordt vermeerderd met 30% voor de werkgeverslasten. Voor deze manier van berekenen is gekozen om één en ander praktisch en snel uitvoerbaar te maken, zonder dat er per werknemer een uitvoerige berekening hoeft te worden gemaakt. Vervolgens wordt van die berekende loonsom maximaal 90% gecompenseerd.

De tegemoetkoming is dan ook het percentage omzetverlies (minimaal 20%) vermenigvuldigd met 90% van de berekende loonsom.

De 90% compensatie van de loonkosten krijgt u bij een omzetverlies van 100%. Met andere woorden: 10% van de loonkosten zijn altijd voor rekening en risico van de onderneming. Is uw omzet bijvoorbeeld met de helft (50%) gedaald, dan krijgt u over 3 maanden 50% van 90% van de loonsom gecompenseerd.

Wanneer ontvangt u deze tegemoetkoming?

Om ondernemers op korte termijn de helpende hand te bieden bij liquiditeitsproblemen, heeft de overheid het mogelijk gemaakt om een voorschot te krijgen. Er wordt 80% van de compensatie voorgeschoten. Dit voorschot wordt volgens de regeling al binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag betaald. Het kan wel zijn dat het voorschot in 3 termijnen wordt uitgekeerd, omdat het ziet op een compensatie van het loon voor een periode van 3 maan-den.

De mogelijkheid is overigens open gelaten om de NOW te verlengen indien dat nodig blijkt te zijn.

Waarom zou u geen aanvraag indienen?

Let er op dat als uw onderneming een beroep doet op deze regeling, u ook geconfronteerd wordt met een aantal bijbehorende plichten. Zo mag u dan (vanaf 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020) geen ontslagaan-vraag op basis van bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV indienen als u gebruik maakt van deze regeling.

Doet u dat wel, dan volgt er automatisch een boete in de berekening van de loonsom die als één van de pijlers geldt voor de compensatieberekening op basis van de NOW. Dat heeft dan consequenties voor de hoogte van de compensatie. De strekking van de regeling is immers dat met de compensatie zoveel mogelijk werknemers in dienst blijven.

Ook dient u bijvoorbeeld de loonsom zo veel als mogelijk gelijk te houden. Ontslag in de proeftijd of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur is onder deze regeling gewoon toegestaan. Een dergelijk ontslag heeft echter wel gevolgen voor de hoogte van de loonsom en daarmee (uiteindelijk) ook voor de definitieve compensatie.


Wat is raadzaam in uw situatie?

Hier is op voorhand niet het juist antwoord op te geven. Het is voor u als ondernemer vooral van belang om op voorhand een goede afweging te maken of u voor deze regeling kiest of dat u wellicht toch beter kunt kiezen voor een alternatief, zoals een reorganisatie waarvoor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV juist noodzakelijk zijn. Dat hangt van verschillende omstandigheden af en

Wilt u meer weten over de vereisten en/of de verplichtingen van deze regeling of wilt u advies krijgen om goe-de afweging te kunnen maken in uw specifieke situatie, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op.


Download bestand (PDF)
< Terug naar overzicht